MTS7

Niepomocny słownik?

Po pierwsze: rozumieć prawo!

Za zamieszanie terminologiczne związane ze słownikowym ujęciem prawa pierwszeństwa odpowiedzialne są te słowniki, które zdają się traktować preemeptive right jako tzw. generic name (określenie ogólne). W tym sensie określenie to występuje zarówno przy opisie ogólnego prawa pierwszeństwa, jak i w przypadkach opisujących jego szczególne rodzaje, takich jak: prawo pierwokupu lub prawo poboru (por. np. Black's Law Dictionary 9th ed. 2009).

 

Takie uogólnianie jest oczywiście niewystarczające dla prawników, którzy w praktyce potrzebują bardziej wyrafinowanych instrumentów terminologicznych. Na szczęście w prawniczym języku angielskim można znaleźć określenia odpowiednie dla rozróżnienia pomiędzy prawem pierwszeństwa, pierwokupu i poboru. Trzeba ich tylko poszukać.

 

I na tym właśnie polega problem, ponieważ nie wszystkie osoby korzystające z anglojęzycznych słowników prawniczych posiadają wystarczającą wiedzę prawniczą, w tym także z zakresu prawa porównawczego, aby w ogóle zorientować się, że takich pojęć należy szukać. Lub też - znalazłszy je - nie wiedzą jak je właściwie rozumieć.

 

Poniższa tabelka zawiera dopasowania terminologii legal English do opisów sytuacji występujących w polskim porządku prawnym. Mam nadzieję, że pomoże ona rozwiać wątpliwości, które może powodować lektura słownika prawniczego języka angielskiego.

 

preemptive right prawo pierwszeństwa - procedura nieuregulowana ustawowo, zależna od woli stron; w pewnych wypadkach stosuje się procedurę przez analogię do regulacji pierwokupu z KC

  


right of first refusal prawo pierwokupu - procedura uregulowana w KC: art. 596 – 602

  


rights issue

prawo poboru w S.A. - procedura uregulowana w KSH: art. 433 § 1
prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w Sp. z o.o. - procedura uregulowana w KSH: art. 258 § 1

  


 

Odróżnij przypadki szczególne

Zwróć uwagę, że zarówno prawo pierwokupu jak i prawo poboru są szczególnymi rodzajami prawa pierwszeństwa. Odnoszą się one do szczególnych sytuacji pierwszeństwa, które w prawie polskim są uregulowane ustawowo.

 

Pomimo, że w jurysdykcjach common law nie ma regulacji kodeksowych będących dokładnymi odpowiednikami KC lub KSH, to nadal jest tam możliwa konstrukcja transakcji na zasadach analogicznych lub zbliżonych do polskich uregulowań. Odpowiednia terminologia (jak widać) też jest! Możliwe jest zatem opisanie tych sytuacji klientom anglojęzycznym w sposób precyzyjny i jednocześnie dla nich zrozumiały. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy korzystać ze słowników w sposób mechaniczny...

 

Rozumienie prawa to podstawa dla właściwych wyborów tłumaczeń w przekładzie prawniczym. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest aby tłumaczeń prawniczych uczyli prawnicy. Pakiet gotowych rozwiązań dla profesjonalnego przekładu prawniczego możesz opanować na kursie TCS (Terminology & Communication Skills).

 

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły SAWICKI LLB

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym:

 

 

Kurs Legal English

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

 

Legal English zapisy na kurs