MTS7

Rodzaje zabezpieczeń

Zabezpieczenia wierzytelności zwiększają szansę na zaspokojenie wierzyciela gdy dłużnik nie chce lub nie może spełnić świadczeń, do których jest zobowiązany. Rozróżnia się dwa główne rodzaje zabezpieczeń: osobiste (quasi-security) i rzeczowe (security).

 

1. Quasi-security: creates rights against a person

Zabezpieczenia osobiste polegają na tym, że obok dłużnika głównego (tj. tego, który zaciągnął zobowiązanie i ma dług w stosunku do wierzyciela) odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem ponosi jeszcze inna osoba (lub więcej osób), która dla wierzyciela w związku ze zobowiązaniem dłużnika jest osobą trzecią. Odpowiedzialność osoby trzeciej może być ograniczona kwotowo.

 

Do zabezpieczeń osobistych (quasi-security) zalicza się:

 1. poręczenie (art. 876 kc) = personal guarantee,
 2. gwarancja bankowa = bank guarantee,
 3. weksel = bill of exchange or promissory note,
 4. poręczenie wekslowe (aval) = aval,
 5. przelew wierzytelności na zabezpieczenie = transfer of receivables as a security,
 6. nieodwołalne pełnomocnictwo = irrevocable power of attorney.

2. Security: creates rights against assets

Wierzytelność może być zabezpieczona przez określoną rzecz lub zbywalne prawa majątkowe o określonej wartości (przedmiot zabezpieczenia = collateral). Wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenie z przedmiotu zabezpieczenia, korzystając z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami dłużnika i to nawet w sytuacji, gdy własność tego przedmiotu zostanie przeniesiona na inną osobę.

 

Głównymi zabezpieczeniami o charakterze rzeczowym (security) są:

 1. zastaw (na ruchomości) = plegde (consensual) or lien (nonconsensual),
 2. hipoteka (na nieruchomości) = mortgage (consensual) or lien (nonconsensual)

  Do innych zabezpieczeń tego typu zaliczane są również:
 3. przewłaszczenie na zabezpieczenie = mortgage by demise,
 4. blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym = blocked funds on a bank account,
 5. zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej (art. 589 kc) = ROT (retention of title),
 6. kaucja = deposit or bond,
 7. prawo zatrzymania (art. 461 kc) = right of retention.

 

Sensowna nauka Legal English wymaga znajomości prawa. I to zarówno po stronie kursanta jak i wykładowcy. Zobacz jak konkretną porcję wiedzy możesz zyskać wybierając kurs TCS (Terminology & Communication Skills).

 

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły SAWICKI LLB

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym:

 

 

Kurs Legal English

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

 

Legal English zapisy na kurs