Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane w ramach serwisów internetowych oraz bezpośrednio i jak będą wykorzystywane przez szkołę SAWICKI LLB (Szkoła). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Maciej Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej T. Sawicki LLB z siedzibą w Warszawie (01-695 Warszawa, Al. Słowiańska 20/1), NIP 5272058186, REGON 140003429 (Usługodawca). Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji oraz rozliczenia usług Szkoły (Usługi) i obejmuje: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za Usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Użytkowników dobrowolnie. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług, jednak osoby trzecie nie są uprawnione do wykorzystania powierzonych im danych w innych celach niż świadczenie Usług. Użytkownikiem jest każdy kto korzysta z Usług lub komunikuje się ze Szkołą wykorzystując elektroniczne lub nieelektroniczne środki komunikacji.

 

Użytkownik ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających ze zobowiązań Użytkownika wobec Usługodawcy. Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane. W przypadku usunięcia konta w serwisie Szkoły dane osobowe Użytkowników zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz obowiązków Usługodawcy jako Administratora danych nałożonymi na niego przez uprawnione do tego organy państwowe. Udostępnienie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić z korzystania z części lub wszystkich świadczonych Usług. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia na ich rzecz Usług są oni zobowiązaniu do ich zaktualizowania poprzez poinformowanie Szkoły o takiej zmianie. 

 

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości, na swoje dane kontaktowe, które Szkoła uzyskała w ramach swojej działalności. Mogą być to wszelkie wiadomości dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Usług Szkoły, w tym: np. nowości, promocje, oferty specjalne, ankiety, konkursy, newslettery oraz informacje niekomercyjne dotyczące np. materiałów edukacyjnych, życzeń, komentarzy osobistych jak również ważnych wydarzeń dla środowisk prawniczych, a także informacje komercyjne, dotyczące np. kursów, publikacji i ofert specjalnych. 

  

Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Usług, a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, będą niezupełne (zwłaszcza brak imienia, nazwiska, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe. W razie stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z zawartą z Usługodawcą umową, jak również z zaakceptowanymi przez Użytkownika zasadami kursowymi, licencją lub innego rodzaju regulaminem których akceptację Szkoła wskazuje jako warunek konieczny dla świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo przetworzyć dane osobowe Użytkownika celem ustalenia jego odpowiedzialności. 

 

Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych spełniającą wymogi środków zabezpieczających bazę danych określonych w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i określone w rozporządzeniu do którego odnosi się art. 39a w/w ustawy. Odpowiedzialność zarówno deliktowa jak i kontraktowa Usługodawcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w zdaniu poprzednim ogranicza się wyłącznie do bezpośrednich strat, jakie Użytkownik poniósł z tego tytułu. Jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody pośrednie, niezależne od ich źródła za wyłączeniem oczywistego rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy. Zaznacza się, że całkowita odpowiedzialność Usługodawcy nie może być wyższa, niż kwota ostatniej opłaty, jakiej Użytkownik dokonał za korzystanie z Usług za okres rozliczeniowy poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec Usługodawcy. 

Usługodawca oświadcza, że serwis Szkoły nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: (a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; (c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 

W ramach serwisu Szkoły stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; (d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

Niniejszy tekst Polityki Prywatności chroniony jest prawem autorskim. Prawa autorskie do fragmentu odnoszącego się do cookies przysługują IAB Polska (źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/).